1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób świadczenia usług przez Anielę Cieślar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Aniela Kuligi z siedzibą w Wiśle (43-460) przy ulicy Skalnej 8b, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5481672861,REGON 072428118,za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod domeną www.anielskie-kuligi.pl(zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Witryną”) oraz określa zasady i warunki zawierania Umów o świadczenie Usług za jej pośrednictwem.

1.2. Witryna dostępna na stronie internetowej pod adresem www.anielskie-kuligi.pl jest prowadzona przez Anielę Cieślar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Aniela Kuligi z siedzibą w Wiśle (43-460) przy ulicy Skalnej 8b, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5481672861,REGON 072428118.

Dane kontaktowe:

1.2.1. adres siedziby: Cieślar Aniela Kuligi, Wisła (43-460), ulica Skalna 8b;

1.2.2. adres poczty elektronicznej: kuligibiesiady@gmail.com; zamowienia@anielskie-kuligi.pl

1.3. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w Witrynie, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, metodyka działania Witryny oraz jej rozwiązania techniczne, nazwa witryny, znaki towarowe Sprzedawcy, w tym m. in. zdjęcia, elementy graficzne, projekty, szkice, rysunki, slogany, treści merytoryczne lub inne utwory, bez względu na formę ich prezentacji lub utrwalenia, w tym opisy świadczonych przez Sprzedawcę usług stanowią wyłączną własność Anieli Cieślar prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Aniela Kuligi lub ich właścicieli, nadto podlegają bezwzględnej ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz konwencji międzynarodowych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na fakt, że wykorzystywanie w jakikolwiek sposób wskazanych wyżej praw lub utworów bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabrania się kopiowania, powielania, korzystania, rozporządzania w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub nieodpłatnie z jakichkolwiek treści zamieszczonych w Witrynie pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie, przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.

1.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, w tym podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne jest umieszczanie w witrynie treści uznawanych powszechnie za niewłaściwe lub obraźliwe, treści wprowadzających w błąd lub innych zmierzających do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy też uczciwości kupieckiej

2. Definicje

2.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.1. Sprzedawca

oznacza każdorazowo Anielę Cieślar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Cieślar Aniela Kuligi z siedzibą w Wiśle (43-460) przy ulicy Skalnej 8b, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5481672861,REGON 072428118;

2.1.2. Witryna

oznacza każdorazowo stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę dostępną pod adresem internetowym www.anielskie-kuligi.pl, za pośrednictwem której Klient może zawrzeć Umowę świadczenia Usługi;

2.1.3. Klient

oznacza każdorazowo podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi lub z którym zawarta może być Umowa świadczenia Usług za pośrednictwem Witryny;

2.1.4. Konsument

oznacza każdorazowo osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.1.5. Przedsiębiorca

oznacza każdorazowo osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.1.6. Regulamin

oznacza każdorazowo niniejszy Regulamin korzystania z Witryny znajdującej się pod domeną www.anielskie-kuligi.pl;

2.1.7. Usługa

oznacza każdorazowo zorganizowany, w oznaczonym w Umowie dniu i godzinie, przejazd zaprzęgiem ciągniętym przez konie (sanie, powóz, bryczka) na uprzednio wyznaczonej oraz uzgodnionej trasie wskazanej w Witrynie, lub taki przejazd połączony z usługą gastronomiczną lub inną usługą dostępną w ofercie Sprzedawcy wskazaną w Witrynie, stanowiący jednocześnie – w zależności od wyboru Klienta – usługę związaną z wypoczynkiem lub usługę w zakresie gastronomii, o których mowa w art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2581 o prawach konsumenta);

2.1.8. Zamówienie

oznacza każdorazowo oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia na odległość – za pośrednictwem Witryny – Umowy, określające każdorazowo rodzaj Usługi, oznaczoną datę oraz godzinę jej wykonania, ściśle oznaczoną liczbę osób uprawnionych do skorzystania z Usługi na warunkach wyżej określonych, cenę Usługi do której zapłaty zobowiązany jest Klient oraz inne dane wskazane w Witrynie;

2.1.9. Umowa 

Oznacza każdorazowo umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie Usługi w zakresie wybranym przez Klienta;

2.1.10. Bilet wstępu

oznacza każdorazowo przesłane za pośrednictwem Witryny przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia Umowy, stanowiące podstawę do skorzystania przez Klienta (lub przez ściśle oznaczoną liczbę osób wskazanych przez Klienta na etapie rezerwacji) z Usługi w oznaczonym w Umowie miejscu, dniu oraz godzinie. W przypadku braku na Bilecie wstępu informacji o liczbie osób uprawnionych do skorzystania z Usługi na warunkach określonych Umową przyjmuje się, iż Bilet taki upoważnia do skorzystania z Usługi wyłącznie przez jedną osobę.

3. Informacje ogólne

3.1. Sprzedawca świadczy następujące, określone w Witrynie rodzaje Usług:

3.1.3. Kuligi indywidualne, w tym:

3.1.3.1. Kulig letni na majówkę;

3.1.3.2. Kulig letni z podchodami;

3.1.3.3. Kulig małymi sanami (2 osoby);

3.1.3.4. Kulig indywidualny;

3.1.3.5. Kulig sylwester;

3.1.3.6. Kulig Walentynowy;

3.2. Opis danego Usługi danego rodzaju, o której mowa w ustępie poprzedzającym, względnie dodatkowe warunki (wymogi) świadczenia Usługi danego rodzaju, dostępny jest bezpośrednio w Witrynie w odpowiedniej zakładce (podstronie Witryny) dedykowanej dla danej Usługi.

3.3. Niezależnie od Usług, o których mowa w ust. 3.1. Sprzedawca realizuję usługę:

3.3.3. kuligu grupowego (kulig dla grup lub firm);

3.3.4. kuligu rodzinnego;

3.3.5. kuligu dla dzieci i szkół;

3.3.6. kuligu na specjalne okazje;

3.3.7. kuligu dla seniorów;

3.3.8. biesiady bez kuligu;

Rezerwacja usług, o których mowa powyżej, w tym miejsce, data, godzina lub inne warunki ich świadczenia ustalane są indywidualnie z Klientem na podstawie wstępnych (niewiążących Sprzedawcę) danych podanych przez Klienta w zapytaniu (formularzu kontaktowym) dostępnym w zakładce (podstronie Witryny) dedykowanej dla danej usługi. Rezerwacja oraz zakup usług, o których mowa w ust. 3.3. nie jest możliwa poprzez Witrynę. Elementem procedury wysłania zapytania, o którym mowa powyżej, jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Polityki Prywatności Witryny, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed wysłaniem zapytania. Brak akceptacji przez Klienta Polityki Prywatności obowiązującej w Witrynie w toku procedury wysyłania zapytania lub niewypełnienie pól obligatoryjnych formularza kontaktowego wskazanych przez Witrynę, uniemożliwia skorzystanie z możliwości wysłania zapytania przez Witrynę dotyczącego ww. usług.

4. Zamówienia

4.1. Użytkownikami uprawnionymi do składania Zamówień są Klienci pełnoletni. W przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osób, które ukończyły 13 rok życia jednakże nie uzyskały pełnoletniości) złożenie Zamówienia wymaga każdorazowo zgody przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Dla złożenia Zamówienia niezbędne jest każdorazowe wyrażenie przez Klienta – w formularzu Zamówienia – wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie niezbędnym do realizacja Zamówienia. Zgoda wyrażana jest dobrowolnie. Brak zgody uniemożliwia złożenie Zamówienia w Witrynie, w konsekwencji zaś zawarcie Umowy. Zgoda na przetwarzanie danych w przedmiotowym zakresie może być w każdym czasie cofnięta.

4.2. Klient może dokonać zakupu Usługi znajdującej się w ofercie prezentowanej w Witrynie przez złożenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy świadczenia Usługi będącej przedmiotem Zamówienia. Klient może składać Zamówienia w Witrynie za pośrednictwem strony internetowej www.anielskie-kuligi.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Usługi za pośrednictwem Witryny.

4.4. W celu złożenia Zamówienia za pomocą formularza dostępnego w Witrynie należy wykonać poniższe kroki:

4.5.1.dokonać wyboru dostępnego rodzaju Usługi wskazanej w Witrynie w zakładce (podstronie Witryny) Kuligi Indywidualne (Kulig na letni na majówkę, Kulig letni z podchodami, Kulig małymi saniami (2 osoby), Kulig indywidualny; Kulig sylwester; Kulig walentynkowy) poprzez wybór opcji „Zarezerwuj” oraz:

-dokonać – za pośrednictwem kalendarza dostępnego w Witrynie – wyboru oznaczonej daty, w której Usługa ma być zrealizowana. Kalendarz, o którym mowa powyżej wskazuje(poprzez odpowiednie podświetlenie daty) z góry zdefiniowane przez Sprzedawcę w danym miesiącu kalendarzowym daty możliwej realizacji danej Usługi;

następnie

– dokonać – za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego w Witrynie–wyboru oznaczonej godziny, w której Usługa ma być zrealizowana. System rezerwacji, o którym mowa powyżej wskazuje (poprzez odpowiednie podświetlenie godziny) z góry zdefiniowane przez Sprzedawcę, w wybranym przez Klienta dniu miesiąca, godziny możliwej realizacji danej Usługi oraz liczbę wolnych miejsc dla danego kuligu;

następnie

– dokonać – za pośrednictwem systemu rezerwacji dostępnego w Witrynie- wyboru oznaczonej kategorii oraz oznaczonej ilości osób jakie mają wziąć udział w przejeździe (liczba osób od 13 lat, dzieci od 3 do 13 lat oraz dzieci do lat 3) oraz dodania ich do zamówienia. System rezerwacji, o którym mowa powyżej wskazuje przy danej kategorii osób z góry zdefiniowaną przez Sprzedawcę cenę Usługi dla jednej osoby;

4.5.2. podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia w oparciu o wyświetlane w Witrynie informacje i wskazówki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego realizacją, w zakresie wskazanym w ust. 4.1. powyżej. Sprzedawca w celu weryfikacji pełnoletności może wymagać w uzasadnionych przypadkach złożenia przez Klienta na etapie złożenia zamówienia oświadczenia o jego pełnoletniości;

4.5.3. wybrać odpowiednią, dostępną formę płatności;

4.5.4. po weryfikacji warunków Usługi (Twoja Zamówienie) wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (potwierdzenie Zamówienia).

4.5. Cena Usługi prezentowanej w Witrynie – widoczna w podsumowaniu Zamówienia (Szczegóły Zamówienia) po jego potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4.5.4. powyżej – podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej stawce. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia (Szczegóły Zamówienia) w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Witryny. Cena prezentowana na w podsumowaniu Zamówienia (Szczegóły Zamówienia) zawiera informacje odnośnie wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową.

4.6. Oznaczona data i godzina Usługi, jej rodzaj jak również ilość i rodzaj osób uprawnionych do skorzystania z Usługi prezentowane w Witrynie – widoczne w podsumowaniu Zamówienia (Szczegóły Zamówienia) po jego potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4.5.4. powyżej – są wiążące i ostateczne w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Witryny.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen Usług w Witrynie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Dla dokonanych zamówień i Umów zawartych przed zmianą ceny, odwołaniem lub zmianą warunków akcji promocyjnej, obowiązują warunki przed dokonaną zmianą lub odwołaniem.

4.8. Z zastrzeżeniem ust. 4.5. powyżej, informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Usługi oraz inne jej koszty, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Witryny w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy świadczenia Usług będących przedmiotem Zamówienia.

4.10. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od chwili jego otrzymania (wpłynięcia Zamówienia do systemu informatycznego Sprzedawcy). W przypadku zamówień złożonych w dni wolne od pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia1951 roku o dniach wolnych od pracy) lub w sobotę, potwierdzenie Zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient nie jest już związany jego treścią

4.11. Odmowa przyjęcia Zamówienia może nastąpić w przypadku: (i) podania przez Klienta na etapie składania Zamówienia niekompletnych danych, danych błędnych lub mogących wprowadzić w błąd, względnie danych budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości; (ii) w razie niedostępności Usługi (iii) wystąpienia innych, nieprzewidzianych w dacie złożenia Zamówienia, okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia lub Usługi przez Sprzedawcę lub (iv) w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem elektronicznej informacji, która zostanie przesłana na adres e-mailowy Klienta podany w formularzu Zamówienia na etapie jego składania. Sprzedawca nie ponosi przy tym odpowiedzialności za podanie przez Klienta na etapie składania Zamówienia niekompletnych danych, danych błędnych lub mogących wprowadzić w błąd, względnie danych budzących uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

4.12. W przypadku wydłużonego terminu realizacji Usługi, Sprzedawca powiadomi Klienta o przedmiotowej okoliczności niezwłocznie, wskazując jednocześnie wydłużony okres oczekiwania na realizację Usługi. W przypadku, o którym mowa powyżej Klientowi przysługuje prawo odmowy akceptacji wydłużonego terminu realizacji Usługi, w konsekwencji zaś prawo do anulowania złożonego Zamówienia.

4.13. Skuteczne dokonanie przez Klienta zapłaty za Usługę stanowi warunek przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zapłaty i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa świadczenia Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.9. powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

4.14. Płatność za Usługę następuje wedle wyboru Klienta, na podstawie opcji dostępnych w formularzu Zamówienia. Sprzedawca oferuje następujące opcje płatności za Usługę:

4.14.1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

4.14.2. za pośrednictwem operatora płatności systemu Przelewy24. Operatorem płatności dla Witryny jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym. Wszelkie dokumenty dotyczące operatora płatności w tym m.in. regulamin dokonywania płatności dostępne są dla Klient na stronie przelewy24.pl. W momencie przekierowania Klienta do systemu Przelewy24, Klient powinien niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. W przypadku gdy system płatności nie odnotuje płatności za Zamówienie w określonym czasie wskazanym w toku procedury płatności, Zamówienie Klienta jest uznawane za niezłożone. W celu ponownego zamówienia Usługi wymagane jest ponowne złożenie nowego Zamówienia oraz uiszczenie płatności.

4.15. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny Usługi w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedawca po upływie zakreślonego wyżej terminu uprawniony będzie do odmowy przyjęcia Zamówienia, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą strony postanowią inaczej.

4.16. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku gdy Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku Przedsiębiorcy konieczne jest podanie numeru NIP).

5. Warunki świadczenia Usług

5.1. Po zawarciu Umowy w sposób określony treścią ust. 4.13. Klient otrzyma Bilet wstępu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego w formularzu Zamówienia (lub i KODU przez SMS). Bilet wstępu stanowi wyłączne potwierdzenie zawarcia Umowy i winien być obligatoryjnie okazany przez Klienta obsłudze kuligu przed jego rozpoczęciem. Zaniechanie okazania Biletu wstępu (lub SMS) przez Klienta lub odmowa jego okazania stanowi przeszkodę w uczestnictwie Klienta oraz osób wskazanych przez Klienta na etapie Zamówienia w kuligu w dacie i godzinie objętych Usługą.

5.2. Dzieci do 3 (trzeciego) roku życia biorą udział w kuligu bezpłatnie, z zastrzeżeniem, iż nie posiadają swojego odrębnego miejsca w pojeździe(są sadowione na kolanach rodzica).

5.3. Za moment rozpoczęcia realizacji Usługi uważa się chwilę wejścia przez Klienta do pojazdu, którym jest świadczona Usługa. Wejście takie może nastąpić – także z przyczyn bezpieczeństwa – wyłącznie po uprzednim okazaniu przez Klienta Biletu wstępu, o którym mowa w ust. 5.1. powyżej obsłudze kuligu (woźnicy). Samowolne zajmowanie miejsc w pojazdach bez okazania Biletu wstępu lub zajmowanie miejsc w pojazdach oznaczonych innym numerem, niż wskazanym przez woźnicę jest zabronione. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do dowolnego wskazywania przez rozpoczęciem Usługi miejsca Klienta w pojeździe, w zależności od rodzaju pojazdu, warunków drogowych lub atmosferycznych lub wymagań bezpieczeństwa. Ustne wskazanie miejsca przez Sprzedawcę lub woźnicę jest wiążące dla Klienta.

5.4. Opis trasy wskazany w ofercie Usługi – dostępny w Witrynie – jest opisem przybliżonym. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany trasy, w zależności od warunków atmosferycznych panujących w trakcie realizacji Usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega prawo zmiany rodzaju pojazdu, który ma zostać użyty do realizacji Usług. Uczestnik licząc się z warunkami pogodowymi na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o udziale w kuligu, w tym pozostających pod jego pieczą małoletnich, nadto ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za odpowiedni ubiór uczestników kuligu, odpowiadający warunkom atmosferycznym aktualnym na dzień realizacji Usługi.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

5.5.1. stanowiące własność Klienta lub osób trzecich rzeczy zgubione, pozostawione w pojeździe lub zniszczone niezależnie od stopnia zawinienia przez Klienta lub osoby mu towarzyszących w trakcie świadczenia Usługi. Klient odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji Usługi Sprzedawcy, osobom którymi Sprzedawca posłużył się w czasie realizacji Usługi oraz osobom trzecim, jak również za szkody wyrządzone przez małoletnich pozostających pod jego pieczą, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne;

5.5.2. utrudnienia, niedogodności lub odstępstwa w warunkach realizacji Usługi powstałe w okresie jej realizacji stanowiące okoliczności niezależne od Sprzedawcy tj. zjawiska stanowiące następstwa działania siły wyższej lub działania lub zaniechania innych osób nieuczestniczących w przejeździe (takich jak na przykład pojazdy mechaniczne lub piesi poruszający się po trasie przejazdu). Postanawia się niniejszym, iż przez siłę wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się zjawiska niezależne od Stron Umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć w chwili jej zawarcia;

5.5.3. utrudnienia, niedogodności lub odstępstwa w warunkach realizacji Usługi powstałe w okresie jej realizacji stanowiące okoliczności niezależne od Sprzedawcy z uwagi na nagłą zmianę warunków atmosferycznych, której nie dało się przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, gwarantującym prawidłowe dostosowanie rodzaju Usług świadczonych przez Sprzedawcę do panujących warunków atmosferycznych. Przez nagłą zmianę warunków atmosferycznych, o których mowa powyżej rozumie się przy tym w szczególności lecz nie wyłącznie powodzie, porywisty wiatr, oblodzenie, siarczysty mróz, ponadnormatywne opady śniegu, oraz zagrożenia lawinowe;

5.5.4. za ewentualne wypadki, szkody lub uszczerbki na zdrowiu Klienta (lub osób uczestniczących w kuligu z jego ramienia) spowodowane niewłaściwym zachowaniem osób biorących udział w Usłudze lub brakiem zastosowania się do wskazówek woźnicy (także w kontekście ewentualnych szkód wywołanych przez zwierzęta zaprzęgowe), nieprzestrzeganiem przez takie osoby zasad bezpieczeństwa wynikającego z charakteru Usługi, jak również za takie wypadki, szkody lub uszczerbki wywołane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, z zastrzeżeniem ust. 5.6. poniżej;

5.5.5. skutki działania lub zaniechania Klienta związane z realizacją obowiązków Klienta przy wykonywaniu Usługi, w szczególności za niezgłoszenie się lub spóźnienie się Klienta we wskazanym terminie na miejscu zbiórki przed rozpoczęciem jej realizacji. Takie działanie lub zaniechanie nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu lub obniżenia kosztów poniesionych przez Klienta.

5.6. Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi świadczenia Usługi, jeżeli Klient lub którakolwiek z osób objętych Zamówieniem znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub środków psychoaktywnych, jak również w sytuacji gdy Klient zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników przejazdu, osób którymi Sprzedawca posłużył się w czasie realizacji usługi lub osób trzecich. W przypadku samowolnego opuszczenia kuligu przez Klienta na którymkolwiek etapie realizacji Usługi, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności, a w szczególności nie jest on obowiązany do zapewnienia dojazdu powrotnego dla takiej osoby.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transfer Klienta do miejsca zbiórki przed rozpoczęciem świadczenia Usługi jak również za transport powrotny, który jest realizowany na wyłączny koszt, ryzyko i odpowiedzialność Klienta.

5.8. Klient – uczestnik Kuligu ma prawo do wykonywania fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych w trakcie realizacji Usługi – wyłącznie do własnego, użytku. W przypadku zamiaru rozpowszechniania wykonanych w trakcie realizacji Usługi fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych dla celów komercyjnych (marketingowych, reklamowych, zarobkowych), Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę i uzyskać jego uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę na takie rozpowszechnianie. Wykorzystywanie fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych wykonanych w trakcie realizacji Usługi dla celów komercyjnych (marketingowych, reklamowych, zarobkowych) bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

5.9. Wzięcie udziału w przejeździe jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wykorzystanie jego wizerunku znajdującego się na materiałach fotograficznych i nagraniach filmowych wykonanych przez Sprzedawcę w trakcie usługi, do celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych Sprzedawcy.

5.10. Poprzez zawarcie umowy ze Sprzedawcą, każdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu Zamówienia na cele związane ze świadczeniem Usługi będącej przedmiotem zawartej Umowy, w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności.

5.11. Wszelkie fotografie przedstawione w Witrynie Usługi mają charakter poglądowy. Stan rzeczywisty realizowanych opcji kuligowych może różnić się od opcji prezentowanych na fotografiach. Prezentacja w Witrynie realizowanych Usług (oraz ich opis) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie informacje umożliwiające dokonanie wyboru opcji świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów na podstawie Umowy stanowią usługi związane z wypoczynkiem oraz gastronomią, o których mowa w treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 2581 o prawach konsumenta).

6.2. W związku z treścią ust. 6.1 powyżej, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.3 poniżej.

6.3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, jednakże nie później niż na 30 dni przed oznaczanym w Umowie dniem rozpoczęcia realizacji Usługi.

6.4. Celem realizacji uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6,3 powyżej, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na adres e-mail: kuligibiesiady@gmail.com, zamowienia@anielskie-kuligi.pl  lub na adres Cieślar Aniela Kuligi, Wisła (43-460), ulica Skalna 8b.

6.5. W przypadku realizacji przez Klienta jego prawa do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszelkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich Klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że Strony wyraźnie uzgodnią inny sposób zwrotu płatności.

6.6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

7.1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:(i)Spory konsumenckie,(ii) Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, (iii) Ważne adresy, (iv) Sprawy indywidualne.

7.2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu za pośrednictwem strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

7.3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:

11.3.1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;

11.3.2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

7.4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach: www.katowice.wiih.gov.pl/

7.5. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowejUrzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7.7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej (łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr).

7.8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia pełnej poprawności działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej najlepszej wiedzy technicznej, w tym zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w Dziale 1 niniejszego Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.3. W wypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

8.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie wiążą Konsumentów, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 287).

8.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem poddane jest właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem poddane jest sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla Zamówień i Umów zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili publikacji zmian.

Załącznik 1 – odstąpienie od umowy

Do góry
Przelewy24
DPPG dla Anielskie Kuligi © 2024